OM OS


En lokal JiuJitsu klub i Vokslev - denne side indeholder info om Lederskab, kontaktformular samt nederst vedtægter

LEDERSKAB

FORMAND

Thomas Skov

22177275

E-mail

MEDLEM

Rune Thor Pedersen

Telefon

E-mail

NÆSTFORMAND

Ditte Kær Andersen

61705776

E-mail

MEDLEMMER

-
MEDLEM

Jørgen Larsen

Telefon

E-mail

KASSERER

Helle Thøgersen

TelefonKONTAKT OS

 
 
 
 


Referater:


Generalforsamling d. 28/2/2024VEDTÆGTER for Vox 13 Jiu Jitsu


§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”VOX13 Jiu Jitsu”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.


§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) med udgangspunkt i Brasiliansk Jiu jitsu og i særdeleshed det forpligtende fællesskab
at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for
eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
b) udbredelse af brasiliansk Jiu jitsu, som en måde at opnå vedvarende motion og
livsglæde.
c) Foreningen er en amatørforening, og træningen tilrettelægges efter den internationale
gradsinddeling.


§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som i senest i det indeværende år er fyldt 10 år,
og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. For medlemmer over 15 år,
skal der endvidere fremvises straffeattest ved indmeldelse i foreningen. Såfremt denne
ikke er negativ, vurderes det af bestyrelsen, hvorvidt medlemmet kan optages i foreningen.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først
gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af et halvår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves forud for hvert halvår.
Stk. 5. Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, såfremt medlemmet ikke
overholder foreningens vedtægter, misligholder kontingent eller på anden måde udviser en
opførsel der gør medlemmet uværdigt til fortsat at stå som medlem. Ekskluderingen skal
forelægges på førstkommende generalforsamling. Ved eksklusion tilbagebetales eventuelt
indbetalt kontingent ikke. Ved mindre overtrædelse, kan bestyrelsen vælge at give
medlemmet midlertidig karantæne. Er et medlem under karantæne, er det ikke muligt for
medlemmet at opstille til turneringer under ”Vox13 Jiu jitsu”.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udnævnt instruktør, kan med
øjeblikkeligt varsel bortvise et medlem fra træningslokalet. Bortvisning skal skriftligt
meddeles bestyrelsen.


§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne, med
angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent, samt har været medlem i
foreningen i mindst 1 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

Standartdagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren, og godkendelse af dette
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg:

Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af revisor og en revisorsuppleant

7. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er
foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved
sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består
af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig
periode, således at der hvert år skiftevis vælges 2 eller 3 medlemmer. Ved stiftende
generalforsamling aftales det, at de der i år vælges som formand og kasserer er valgt for 2
år, og de øvrige 3 medlemmer er på valg om 1 år. Herefter er alle på valg hvert 2. år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter
gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens
møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det
nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor
formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er
kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv antallet af ordinære bestyrelsesmøder. Der skal dog
tilstræbes, at der som minimum afholdes bestyrelsesmøde to gange årligt.


§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.


§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med
de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling, efter indstilling fra

bestyrelsen.


§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 3.1.2018.